zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
 • Urząd Gminy Jasionówka

 • Kościół pw. Świętej Trójcy w Jasionówce

 • Przed Szkołą Podstawową im. Bohaterów Monte Cassino

 • Nad zalewem - 5 września 2021r.

 • Nad zalewm - 5 września 2021r.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
 1. Tomasz Gawryło - Podinspektor, tel. 85 7278032, fax. 85 72 780 31 przetargi@jasionowka.pl

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI i ODBIORU ODPADÓW ORAZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABAR

avatarPliki do pobrania: harmonogramy odbioru odpadów
Informację dodatkowe:
- Odpady biodegradowalne odbierane będą przy każdym z odbiorów odpadów zmieszanych.
- Wszelkie reklamację odbiorów odpadów należy zgłaszać pod nr tel. 85 7278032, mailowo na adres: przetargi@jasionowka.pl, bądź osobiście w tut. Urzędzie Gminy, osoba do kontaktu : Pan Tomasz Gawryło.

więcej
 
2021-01-03 17:38:04
Autor: admin

Informacja

o zmianach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi


W związku ze zmianami dotyczącymi zasad gospodarowania odpadami komunalnymi Wójt Gminy Jasionówka informuje, właściciele nieruchomości obowiązani są !!! zbierać w sposób selektywny !!! powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka (uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Jasionówka z dnia 31 grudnia 2019 r.).

Kolorystyka worków, które otrzymają mieszkańcy:

1) niebieski – z napisem „PAPIER”; 2) żółty – z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;

3) zielony – z napisem „SZKŁO”; 4) brązowy – z napisem „BIO”; 5) szary / czarny – z przeznaczeniem na popiół.


Oprócz worków wymienionych wyżej będą także pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić firmie wywożącej odpady dostęp do pojemnika/worków na śmieci. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed nieruchomość od strony drogi lub w miejscach do tego przeznaczonych (tzw. „altankach śmietnikowych”) z możliwością odbioru odpadów bez konieczności wchodzenia na posesję.


Informuję ponadto, że od bieżącego roku podstawą do rozliczenia pomiędzy gminą a firmą odbierającą / zagospodarowującą odpady komunalne jest stawka za 1 tonę odebranych / zagospodarowanych odpadów komunalnych. Dlatego też bardzo ważne jest podejmowanie przez wszystkich mieszkańców działań w kierunku ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Mniejsza ilość odpadów komunalnych powstających na naszym terenie, przyczyni się do ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasionówka, nastąpiła konieczność podwyższenia dotychczasowych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Jasionówka zawiadamia, że Rada Gminy w dniu grudnia 2020r. podjęła uchwałę Nr XIV/127/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jasionówka. W ww. uchwale ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:


 • 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca- stawka opłaty bez zwolnienia z tytułu kompostowania

 • 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca- stawka opłaty ze zwolnieniem z tytułu kompostowania


Opłatę należy uiścić bez wezwania na rachunek Gminy w PBS Knyszyn o/Jasionówka:


Nr. 32 8076 0001 0000 1339 2000 0160


Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Termin płatności pozostaje bez zmian tj.

 • za I kwartał – do 31 stycznia,

 • za II kwartał – do 30 kwietnia,

 • za III kwartał – do 31 lipca,

 • za IV kwartał – do 31 października.


Jednocześnie informuję iż od dnia 1 stycznia 2021 r. odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka będzie realizowane przez : BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare 144 I, 19-124 Jaświły. Dotychczas używane pojemniki na zmieszane odpady komunalne będą w dalszym ciągu wykorzystywane.


Pliki do pobrania
UCHWAŁA NR XIV/128/20 RADY GMINY JASIONÓWKA w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości pdf

Selektywna zbiórka odpadów


1) worek niebieski z napisem „PAPIER”

Wrzucamy :

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

 • katalogi, ulotki, prospekty,

 • gazety i czasopisma,

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

 • zeszyty i książki,

 • papier pakowy,

 • torby i worki papierowe.

Nie wyrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

 • kartonów po mleku i napojach,

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • tapet,

 • pieluch jednorazowych i podpasek,

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

 • ubrań.


2) worek żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

Wrzucamy:

 • zgniecione butelki po napojach,

 • nakrętki o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

 • opakowania po chemii gospodarczej,

 • opakowania po środkach czystości (np. płynach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,

 • puszki po konserwach,

 • folię aluminiową,

 • metale kolorowe,

 • kapsle, zakrętki od słoików,

 • zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wyrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 • opakowań po olejach silnikowych,

 • części samochodowych,

 • zużytych baterii i akumulatorów,

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 • tacek styropianowych


3) worek zielony z napisem „SZKŁO”

Wrzucamy:-

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).Nie wyrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 • szkła okularowego,

 • szkła żaroodpornego,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • żarówek i świetlówek,

 • reflektorów,

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 • luster,

 • szyb okiennych i zbrojonych,

 • monitorów i lamp telewizyjnych,

 • termometrów i strzykawek.


4) worek brązowy z napisem „BIO”

Wrzucamy:

 • gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia, odpady warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)
5) worek szary / czarny z przeznaczeniem na POPIÓŁ

Wrzucamy:

 • popiół z palenisk domowychNie wrzucamy:

 • odpadów zielonych, liści, trawy, odpadów biodegradowalnych.


6) pojemniki na zmieszane odpady komunalne

Wrzucamy:

 • odpady, które nie nadają się do odzysku bądź recyklingu, podlegają biodegradacji(jeżeli właściciel nie kompostuje odpadów BIO) i nie stanowią odpadów niebezpiecznych.

  Nie wrzucamy

 • do pojemnika na odpady zmieszane nie mogą być wrzucane inne odpady podlegające segregacji (m.in. gruz, materiały budowlane, baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny). Odpady takie należy odwieźć we własnym zakresie do punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych.PUNKT SELEKTYWNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Na chwilę obecną na terenie gminy funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Jasionówce. Punkt czynny jest w sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

W Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych mieszkańcy mają możliwość oddania zebranych selektywnie odpadów, takich jak:

baterie, świetlówki, akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony od samochodów osobowych i jednośladów, plastik, szkło, makulatura, popiół, odpady zielone, odpady budowlane w przypadku niewielkiego remontu (do 1 m3 jednorazowo).

W Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, odpady pochodzące z działalności gospodarczej bądź rolniczej, części samochodowe, odpady od osób fizycznych oraz osób prawnych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu, odpady od firm (w tym świadczących usługi remontowo-budowlane).

Uwaga! Firma prowadząca usługi remontowo- budowlane (także u mieszkańców) ma obowiązek zutylizować odpady we własnym zakresie oraz posiadać podpisaną umowę na odbiór tych odpadów. Urząd ma prawo skontrolować posiadane umowy oraz dokonywane opłaty za takie usługi.WÓJT GMINY
Leszek Zawadzki

Sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia

Sprawozdanie z badań Nr: 2397/07/2015/F/1 cz. 1 ( - zał. nr 1 w .pdf )
Sprawozdanie z badań Nr: 2397/07/2015/M/1 cz. 2 ( - zał. nr 2 w .pdf )
Sprawozdanie z badań Nr: 1391/08/2015/F/1 ( - zał. nr 3 w .pdf )
Sprawozdanie z badań Nr: 993/10/2015/F/1 ( - zał. nr 4 w .pdf )
Sprawozdanie z badań Nr: 993/10/2015/M/1 ( - zał. nr 5 w .pdf )

Ocena Nr HK - 10/2019 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krasne Folwarczne, gmina Jasionówka

Ocena Nr HK - 44/2019 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznym

Ocena Nr HK - 16_2019 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Słomianka, gmina Jasionówka

Ocena Nr HK - 40/2019 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Słomiance

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Harmonogram rzeczowo - czasowy funkcjonowania PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Jasionówka zlokalizowany jest na działce gminnej o nr 876, położonej przy drodze gminnej z m. Jasionówka do m. Milewskie (tzw. „ludzimy”) w odległości ok. 600 m od drogi powiatowej Jasionówka – Dobrzyniówka - droga krajowa nr 8

Terminarz wywozu pojemników z nieczystościami stałymi, worków selektywnych oraz BIO

Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, dostarczanie nieczystości ciekłych na stacje zlewne.

Foto 1

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY JASIONÓWKA


Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, dostarczanie nieczystości ciekłych na stacje zlewne.

Wójt Gminy Jasionówka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz 1399 z późn. zm.), Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2) i 3a) w/w ustawy do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i gromadzenia w nim nieczystości ciekłych, lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Ilość nieczystości ciekłych według § 14 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka (Uchwała NR XVIII142/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 21 stycznia 2013 r. ), ustala się na podstawie zużycia wody określonej wskazaniem wodomierza a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody zgodne z odrębnymi przepisami ( 2,7 m³ – 3,0 m³/ 1 osobę / 1 miesiąc). Zbiorniki gnilne przydomowych oczyszczalni ścieków, szczególnie typu roślinnego zgodnie z zaleceniami ich budowy winne być opróżniane co najmniej raz na dwa lata.

Jednocześnie informuję, że będą przeprowadzane kontrole posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych na stacje zlewne - ( oczyszczalnie ścieków ) przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Jasionówka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasionówka.

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasionówka:

1. Cezary Pietrzycki, Krypno Wielkie 94a, 19-111 Krypno tel. 501 065 788.
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Usługowa 6, 15-521 Białystok tel. 662099513.

Wójt Gminy Jasionówka
/ - / Leszek Zawadzki

 
Aktualizacja 20:03 26.08.2019r.