zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
flaga Polski flaga Rosji flaga Włoch flaga Niemiec flaga Anglii

Przy królewskim szlaku

Gmina Jasionówka położona jest w województwie podlaskim przy dawnym trakcie Warszawa - Wilno. Od 1 stycznia 1999r. należy do powiatu monieckiego. Graniczy z gminami: Jaświły, Mońki, Knyszyn, Korycin i Czarna Białostocka. Głównym źródłem dochodów mieszkańców Gminy jest działalność rolnicza. W Gminie mieszka 3013 osób w 18 miejscowościach, z tego w Jasionówce 810, Do Gminy należą sołectwa (miejscowości): Brzozówka Folwarczna,Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Jasionówka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Krzywa, Kujbiedy, Łękobudy, Milewskie, Słomianka.

Początki Jasionówki sięgają połowy XVI wieku. W roku 1642 roku Władysław IV nadał Jasionówce prawa miejskie oraz przywilej organizowania 3 jarmarków w roku. Prawa miejskie Jasionówka utraciła, ale nadal odbywały się jarmarki : w poniedziałek przed Środą Popielcową , we wtorek po Św. Trójcy i we wtorek po Wszystkich Świętych.

W Jasionówce możemy spotkać wiele ciekawych zabytków historycznych i osobliwości przyrodniczych. Zachowany został zabytkowy układ przestrzenny miejscowości z XVI-XIXw., którego rozplanowanie oparto na typowym schemacie miasta magdeburskiego, dostosowanym do lokalnych warunków. Istniejąca tu rezydencja Wołłowiczów została w XVIII i XIX w. sprzężona widokowo z miastem, tworząc charakterystyczny dla zespołów urbanistycznych z okresu późnego baroku układ miasto – dwór. Prawdziwą ozdobą jest zabytkowy kościół parafialny pw. Świętej Trójcy. Wyposażenie kościoła tworzy barokowy zespół rzeźby i malarstwa pochodzący w większości z pierwotnego wystroju kościoła. Ośmiogłosowe organy pochodzą z 1849r i posiadają oryginalne wyposażenie instrumentowe we wnętrzu szafy.

Cmentarna kaplica stanowi jeden z niewielu zachowanych przykładów budownictwa drewnianego, związanego z cmentarzami grzebalnymi z I-wszej połowy XIXw. Na założonym w 1800r. cmentarzu żydowskim znajdują się nagrobki pochodzące z czasów jego powstania, z lat 20-tych i 30-tych XIXw. aż do I-wszej połowy XXw. Posiadają one dużą wartość historyczną, a usytuowanie cmentarza na wzgórzu podkreśla walory krajobrazowe tego terenu.

W dawnym dworku mieszczą się obecnie m.in. sale edukacyjne Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce. Obok Szkoły w niewielkim Domu Harcerza znajduje się małe muzeum, w którym zgromadzono cenne pamiątki i dokumenty związane z uczestnictwem w walkach pod Monte Cassino mieszkańców Gminy Jasionówka.

Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, która od lat w istotny sposób integruje lokalne środowisko niedawno obchodziła 95 – lecie swojego istnienia . W Izbie Pamięci znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, obejrzeć można ciekawe pamiątki historyczne związane z jej działalnością oraz z historią pożarnictwa na Podlasiu.

Aktualizacja | 6 sierpnia 2007r. 12:22:38

flaga Polski flaga Rosji flaga Włoch flaga Niemiec flaga Anglii

НA KOPOЛЕBCKOM ПУТИ

Гминa Яcëнyвкa pacпoлoжeнa в пoдляcкoм вoeвoдcтвe нa пpeжнeм тpaктe Вapшaвa – Вильнюcь. C 1 янвapя 1999 гoдa пpинaдлeжит к мoнeцкoмy пoвятy и гpaничит co cлeдyющими гминaми: Яcвилы, Moньки, Kнышuн, Kopытuн и Чëpнaя Бeлocтoцкaя.

Глaвным иcтoчникoм дoxoдa житeлeй гмины являeтcя зeмлeдeльчecкaя дeятeльнocть. В пpинaдлeжaщих к нeй вoceмнaдцaти мecтнocтях живëт 3013 чeлoвeк.

Нaчaлo Яcëнyвки oтнocитcя к пoлoвинe XVI вeкa. В 1642 гoдy Влaдыcлaв IV пpeдocтaвил eë гopoдcкиe пpaвa и пpивилeгию opгaнизoвaть 3 яpмapки в гoдy. Xoтя Яcëнyвкa пoтepялa пoзжe гopoдcкиe пpaвa, яpмapки cocтoятcя пo ceгoдняшний дeнь.

B Яcëнyвкe нaхoдятcя мнoгиe иcтopичecкиe и ecтecтвeнныe дocтoпpимeчaтeльнocти. Coхpaнилocь cтapиннoe пpocтpaнcтвeннoe pacпoлoжeниe мecтнocти c XVI- XIX вeкoв, ocнoвaннoe нa типичнoй cхeмe мaгдeбypcкoгo гopoдa. Cyщecтвyющaя здecь peзидeнция Boллoвичoв coздaлa в XVIII и XIX вeкaх cвoйcтвeнный для пoзднeгo бapoккo плaн гopoд- ycaдьвя. Нacтoящим yкpaшeниeм мecтнocти являeтcя дpeвний пpихoдcкий кocтëл Cвятoй Tpoйцы. Eгo cнaбжeниe cocтoит из живoпиcu и cкyльптyp в cтилe бapoккo, a вocьмигoлocoвoй opгaн пpoиcхoдит c 1849 гoдa.

Kлaдбищeнcкaя кaплицa являeтcя oдним из нeмнoгих пpимepoв дepeвянcкoгo cтpoитeльcтвa c I пoлoвины XIX вeкa.

Ha ocнoвaннoм в 1800 гoдy eвpeйcкoм клaдбищe нaхoдятcя нaгpoбныe плиты пpoиcхoдящиe c 20-тых, 30-тыx гoдoв XIX вeкa и 1-oй пoлoвины XX вeкa. У них бoльшaя иcтopичecкaя цeннocть, a pacпoлoжeниe клaдбищa нa хoлмy пoдчëpкивaeт нecoмнeннo дocтoинcтвa лaндшaфтa этoй тeppитopии.

B здaнии бывшeй ycaдьвы нaхoдятcя ceйчac гимнaзия и нaчaльнaя шкoлa имeни Гepoeв нa Moнтe Kaccинo. Pядoм co шкoлoй в нeбoльшoм Дoмe гapцepa пoмeщaeтcя мyзeй, в кoтopoм coбpaны пaмятки и дoкyмeнты cвязaнныe c yчacтиeм житeлeй гмины Яcëнyвкa в битвe нa Moнтe Kaccинo.

Mecтнaя пoжapнaя кoмaндa пpaзднoвaлa нeдaвнo дeвянocтo пятyю гoдoвщинy cвoeгo cyщecтвoвaния. B Избe пaмяти мoжнo пocмoтpeть иcтopичecкиe пaмятки oтpaжaющиe иcтopию пoдляcкoгo пoжapнoгo дeлa.

Чacть гмины Яcëнyвкa pacпoлoжeнa нa тeppитopии Лaндшaфтнoгo пapкa Kнышинcкoй пyщи, cpeди кpacивых лecoв, хoлмoв и лyгoв. Ha peкe Бжëзyвкa вcтpeчaютcя плoтины „пocтpoeнныe” бoбpaмы, a в пapкe внимaниe пoceтитeлeй пpивлeкaют peдкиe виды птици pacтeний, кoтopых нeт в дpyгих paйoнaх нaшeй cтpaны.

Paзнooбpaзный лaндшaфт, тишинa и cпoкoйcтвe, чиcтaя вoдa и вoздyх этo нaтypaльныe фaктopы cпocoбcтвyющиe oтдыхy.

Aktualizacja | 27 lutego 2008r. 21:32:38

flaga Polski flaga Rosji flaga Włoch flaga Niemiec flaga Anglii

Vicino l`itinerario reale

Il comune di Jasionowka e`posizionato nel voivodato podlaskie vicino l`antica Carreggiata Varsavia-Vilnius. Dal primo gennaio 1999 dipende dal distretto di Monki e confina con i comuni di Jaświły Mońki Knyszyn Korycin i Czarna Białostocka Abitanti del comune si occupano di agricoltura.Nel comune sono residenti 3013 persone divise in 18 piccole localita`,a Jasionowka gli abitanti sono 810. Le localita`dipendenti da Jasionowka sono:Brzozówka Folwarczna Czarnystok Dobrzyniówka Górnystok Jasionóweczka Jasionówka Kalinówka Królewska Kamionka Kąty Koziniec Krasne Folwarczne Krasne Małe Krasne Stare Krzywa Kujbiedy Łękobudy Milewskie Słomianka

Nella meta`del secolo XVI cominciarono ad arrivare i primi abitanti nel paese ed esattamente nell`anno1642 Wladyslav IV dette a Jasionowka il diritto di diventare una citta` e il privilegio di organizzare 3 fiere l`anno. Dopo qualche anno Jasionowka perse il diritto di essere una citta`ma mantenne il privilegio di organizzare fiere.Le fiere avvenivano il lunedi` prima del mercoledi` delle Ceneri,la seconda il martedi`dopo la Santissima Trinita`,la terza il martedi`dopo la festivita`di Tutti i Santi.

Nella citta`si possono osservare diversi interessanti monumenti storici una bellissima natura ,come un parco nazionale.Jasionowka e`stata architettata come una struttura dei secoli XVI-XIX tipico di una citta`del Magdeburgo,ma adattato a disposizione in natura della`citta`.Nei secoli XVIII-XIX una famiglia molto possidente costrui` un grande palazzo con vista panoramica della citta`,in stile tardo barocco e un grande podere quasi come un giardino di corte.La vera perla di Jasionowka e`la chiesa cattolica cristiana intestata alla Santissima Trinita`,essa e`costruita in stile barocco con ornamenti e affreschi classici dell`epoca. Nella chiesa e`sito un antico organo originario del 1849,incassato i9n vecchio mobile di legno e viene suonato la domenica nella messa e in diverse occasioni.

La cappella del cimitero e`un esempio di architettura in legno tipica della prima meta`del XIX secolo.Appena fuori della`citta`esiste un cimitero ebraico del XIX secolo con tombe e lapidi anche in marmo e le date risalgono sino alla prima guerra mondiale,e`situato in una piccola collina,da dove si osserva il paesaggio della citta`.

Nel vecchio palazzo ci sono sale per educare i fanciulli della scuola elementare e del ginnasio,intitolato Agli Eroi di Montecassino. Vicino la scuola c`e`una piccola casa di scout ove in un piccolo museo sono conservati ricordi e documenti riguardante la battaglia di Montecassino provincia di Caserta[Italia] dove combatterono anche alcuni cittadini di Jasionowka.

Esiste in citta`una caserma di pompieri,essi sono tutti volontari della citta` e ha celebrato 95 di attivita`;dentro il palazzo del comune si possonoosservare diversi ricordi e cimeli dell`attivita`dei pompieri.

Una parte della citta`fa parte del parco paesaggistico forestale di Knyszyn pieno di boschi,colline e prati.Nel fiume Brsozowka si possono osservare dighe fatte dai castori.Sempre nel parco ci sono piante protette e rare e uccelli che non si possono vedere in altre localita`della Polonia.Bel paesaggio,silenzio,tranquillita`,aria pulita e acque vergini favoriscono una vita tranquilla e riposante non solo per gli abitanti ma anche per turisti.

Tłumaczenie: Natalia Zonta
Aktualizacja | 28 grudnia 2007r. 15:56:38

flaga Polski flaga Rosji flaga Włoch flaga Niemiec flaga Anglii

AM ALTEN KÖNIGSWEG

Die Gemeinde Jasionowka liegt in Woiwodschaft Podlaskie an der alten Landstrasse Warszawa -Wilno. Seit dem 1. Januar 1999 gehört sie zum Monki-Kreis. Sie grenzt an folgende Gemeinden: Jaswily, Monki, Knyszyn, Korycin und Czarna Bialostocka.

Die Haupteinkommensquelle der Einwohner ist die Landwirtschaft. In der Gemeinde leben 3013 Personen, die sich auf 18 Ortschaften verteilen, davon wohnen 810 in Jasionowka. Zu der Gemeinde gehören folgende Schultheissenämter (Ortschaften): Brzozowka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniowka, Gornystok, Jasionoweczka, Jasionowka, Kalinowka Krolewska, Kamionka, Katy, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Stare, Krasne Male, Krzywa, Kujbiedy, Lekobudy, Milewskie, Slomianka.

Die Anfänge von Jasionowka reichen bis in die erste Hälfte des 16. Jhts. zurück. Im Jahre 1642 verlieh König Ladislaus IV (Wladyslaw IV.) Jasionowka Stadtrechte und die Jahrmarktfreiheit für drei Jahrmärkte im Jahr. Die Stadtrechte hat Jasionowka zwar verloren, die Jahrmärkte finden jedoch weiterhin statt, und zwar jeweils am Montag vor dem Aschermittwoch, am Dienstag nach dem Fest der heiligen Dreifaltigkeit sowie am Dienstag nach Allerheiligen.

In Jasionowka findet man viele interessante geschichtliche Denkmäler und Natursehenswürdigkeiten. Erhalten blieb zum Beispiel das altertümliche Raumsystem des Ortes, das auf das 16.-19. Jht. zurückgeht. Die Raumplanung stützte sich auf ein typisches Schema einer magdeburgischen Stadt und wurde den lokalen Verhältnissen angepasst. Die noch heute existierende Wollowicz-Residenz wurde, hinsichtlich des Stadtbildes, im 18. und 19. Jht. mit der Stadt verbunden, was ein charakteristisches Urbansystem aus dem Spätbarock bildet. Als echte Zierde dient dem Ort die historische Dreieinigkeit-Pfarrkirche. Die Kirchenausstattung bildet ein Barockkomplex mit Fresken, Gemälden und Skulpturen, die noch grösstenteils dem ursprünglichen Ausputz der Kirche angehören. Die achtstimmige Orgel stammt aus dem Jahr 1849 und besitzt eine originale Instrumentausstattung im Inneren des Schrankes.

Die Friedhofskapelle stellt eines der wenigen Beispiele für einen Holzbau dar, der mit den Friedhöfen von der ersten Hälfte des 19. Jhts. verbunden ist. Auf dem jüdischem Friedhof, der 1800 gegründet wurde, befinden sich nicht nur Grabsteine die aus dem Gründungsjahr stammen, sondern auch solche, die auf die 20-er und 30-er Jahre des 19. Jhts. zurückgehen und somit einen geschichtlichen Wert besitzen. Zusätzlich betont die Lage des Friedhofs die landschaftlichen Vorzüge des Geländes.

Im alten Herrenhof befinden sich gegenwärtig u.a. die Klassen des Gymnasiums in Jasionowka und der Grundschule, die den Namen der Helden von der Monte Cassino trägt. Im kleinen Pfadfinderhaus neben der Schule gibt es ein eigentümliches kleines Museum, in dem sich wertvolle Andenken und Dokumente angesammelt haben, welche mit der Teilnahme der Einwohner von Jasionowka an den Kämpfen um Monte Cassino verbunden sind.

Die Örtliche Freiwillige Feuerwehr, die seit Jahren wesentlich das lokale gesellschaftliche Milieu integriert. Im kleinen Museum in dem Gebäude des Gemeindeamtes befinden sich zur Schau ausgestellte interessante historische Erinnerungsstücke, die mit der Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zusammenhängen.

Jasionowka liegt inmitten von Nacheisaufhebungen. Ein Teil der Gemeinde befindet sich auf dem Gebiet der Knyszynska Heide. Die herrliche Landschaft ist voll von zahlreichen üppigen Wäldern, Hügeln und Wiesen. Auf dem Fluss Brzozowka kann man Dämmen begegnen, die von Bibern errichtet wurden. Im Naturschutzgebiet der Knyszynska Heide findet man verschiedene Arten von geschützten und seltenen Pflanzen sowie Vögeln, die man in anderen Landesteilen nicht mehr antrifft.

Abwechslungsreiche Landschaft, Stille, Ruhe, saubere Gewässer und Luft sind natürliche Faktoren, die die Erholung begünstigen.

Aktualizacja | 6 sierpnia 2007r. 12:22:38

flaga Polski flaga Rosji flaga Włoch flaga Niemiec flaga Anglii

AT THE FORMER ROYAL TRAIL

Jasionowka parish is situated by the formerly Warsaw- Vilnus trail in Podlaskie voyevodship. The parish has belonged to Monki district since January 1, 1999. It now adjoins Jaswily, Monki, Knyszyn, Korycin and Czarna Bialostocka parishes.

The major income source of Jasionowka parish inhabitants is agriculture. The population of the 18 villages of Jasionowka parish is 3013 and Jasionowka itself has 810 inhabitants. Brzozowka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniowka, Gornystok, Jasionoweczka, Jasionowka, Kalinowka Krolewska, Kamionka, Katy, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Male, Krasne Stare, Krzywa, Kujbiedy, Lekobudy, Milewskie and Slomianka belong to the parish.

The origins of Jasionowka reach back to the middle 16th century. In 1642 Wladyslaw IV granted Jasionowka the city status, and also privilege to organize 3 fairs every year. Jasionowka lost its city status , but 3 fairs has been maintained till the present day. The first one takes place on Monday before the Ash Wednesday, the second on Tuesday after the Holly Trinity day, the last one is held on Tuesday following All Saints' Day.

Jasionowka is a place where we can encounter numerous historical monuments and natural parcituralities. The village has preserved its monumental spatial arrangement from 16th and 17th century, whose plan was based on a typical Magdeburgian town design accommodated to local conditions. In 18th and 19th century the still existing Wollowicz residence was suited to the Jasionowka's architectural formation; thus created town - manor-hous arrangement, very characteristic of late baroque urban bodies. However, the true embellishment of Jasionowka is the local church named after the Holly Trinity. Its interior is mainly composed of baroque sculptures and paintings, most of wich comes from the primary adornment of the church. Eight-sound organ dates back to 1849, and its genuine equipment is stored inside a chest.

The cemetery chapel is one of a few existing examples of wooden archtecture connected with the graveyards of the first half of 19th century.

In the Jewish cemetery founded in 1800 one can still find tombstones positioned there during the years of its creation; viz. 1820s and 1830s until the firt half of 19th century. Their permanence is significant from the historical poin of view, and the location of the cemetery attributes profoundly to the homespun landscape.

In the old country-house are now the classrooms of the local Gimnasium and Elementary School named after the Hero Soliders of Monte Cassino. In the nearby Hous of Scout there is a unique mini museum. Various precious documents and memorabilia related to Jasionowka parish inhabitants who fought in the battle of Monte Cassino have been assembled there.

In the Head Office of Jasionowwka Parish, in the Chamber of Honour one can find iteresting memorabilia associated with the village's Fire Brigade activities.

Jasionowka is situated amid the hily terrain left by the glacier, and part of the parish is located within the territory of the Knyszynski Forest National Park. Woods, hills and meadows diversify its beautifil landscape. Additionaly, one can find beavers' dams along Brzozowka River and several rare species of plants and birds, wich are under strict protection and are virtually impossible to find different parts of Poland.

Divesified landscape, quiet and peaceful enviroment, crystalclear water, and impeccably clean air are very conducive to resting and relaxing.

Aktualizacja | 6 sierpnia 2007r. 12:22:38

flaga Polski flaga Rosji flaga Włoch flaga Niemiec flaga Anglii