zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

JASIONÓWKA Zgodnie z § 8 uchwały nr XXIX/169/10 Rady Gminy Jasionówka z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2010.224.2735), informuję o wynikach konsultacji przeprowadzonych w dniach od 5 do 12 listopada 2021 r. na podstawie zarządzenia Nr 177/21 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasionówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024
W konsultacjach nie wzięli udziału przedstawiciele żadnej organizacji pozarządowej oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), nie zgłoszono uwag do projektu Programu.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-25 22:43:44

INFORMACJA

banerOddział Podlaski PFRON informuje, że przy Oddziale zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:

• programów realizowanych przez PFRON
• projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
• obowiązujących systemów orzecznictwa
• dostępnego wsparcia finansowego a także rzeczowego
• zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny
• ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa
• instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-18 15:12:56

POWIADOMIENIE

PGE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren
Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-16 15:20:44

Informacja o wyniku przetargu na oddanie nieruchomości w dzierżawę

JASIONÓWKA 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu — 08.11.2021 r. Urząd Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, przetarg ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej - część działki nr geod. 96, województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Jasionówka, obręb Kamionka, nr Księgi Wieczystej — BIIB/00173098/4.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu — | osoba dopuszczona do przetargu, brak osób niedopuszczonych.
4. Cena wywoławczą nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert — cena wywoławcza: wysokość czynszu dzierżawy za rok 800 zł brutto (zwolnione z VAT), najwyższa cena 810 zł brutto.
5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca.nieruchomości — Pan Artur Boruta.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-16 15:12:08

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Autor: admin | 2021-11-09 15:07:55

INFORMACJA

JASIONÓWKA Wójt Gminy Jasionówka, na prośbę Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadzić badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Ankieterzy będą się kontaktować z numeru tel. 22 828 88 88 z osobami pełnoletnimi, które w spisie były reprezentantami mieszkań.
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy – art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Tożsamość ankietera można zweryfikować poprzez stronę spis.gov.pl lub poprzez infolinię 22 279 99 99.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-09 13:01:58

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

ZAPROSZENIE

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-09 13:00:06

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2021-11-09 12:33:52

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka informuje, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Jasionówka uruchomiony został punkt. konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste powietrze”.
W dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00- 15.00 w budynku Urzędu Gminy w sali ślubów uruchomiony będzie dyżur z konsultantem.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-06 13:10:56

Nowy sprzęt dla OSP w Jasionówce

JASIONÓWKANa podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku Samorząd Województwa Podlaskiego na wniosek Wójta Gminy Jasionówka udzielił pomocy finansowej w kwocie 2 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania.
W ramach pozyskanych środków jednostka OSP Jasionówka zakupiła następujący sprzęt:
- baterie do radiotelefonu
- rękawice ochronne od szerszeni
-buty koszarowe
- czapki zimowe
- dysk sygnalizacyjny V-Flary
- rękawice specjalne

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-28 18:28:04